Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Starszy/Główny specjalista w Biurze Wydawnictwa FRSE

Nr ref.: 
FRSE/30/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

Starszy/Główny specjalista w Biurze Wydawnictwa FRSE

Nr ref. FRSE/30/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 4/5 etatu

Najważniejsze obowiązki:

 • projektowanie i skład publikacji oraz stron internetowych Wydawnictwa FRSE oraz materiałów reklamowych i marketingowych, w tym stoisk promocyjnych;
 • tworzenie infografik i ilustracji do publikacji;
 • tworzenie animacji promocyjnych i filmów;
 • kreowanie i nadzór nad komunikacją marketingową Wydawnictwa FRSE;
 • zarządzanie bazą zdjęć Wydawnictwa;
 • reprezentowanie Wydawnictwa FRSE w trakcie targów, konferencji i wydarzeń promocyjnych;
 • wspieranie działań dystrybucyjnych.

Oczekujemy:

 • minimum pięcioletniego doświadczenia na stanowisku grafika w wydawnictwach, agencjach reklamowych, biurach projektowych;
 • doskonałej znajomości trendów w zakresie grafiki reklamowej i prasowej,
 • doświadczenia w social mediach;
 • znajomości technologii druku;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • doskonałej znajomości oprogramowania Adobe Cloud (InDesign, Illustrator);
 • wysokich umiejętności komunikacyjnych;
 • sumienności i umiejętności organizacji pracy własnej;
 • umiejętności ustalania priorytetów;
 • umiejętności kreatywnego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • łatwości nawiązywania kontaktów;
 • sprawności w działaniu – również w sytuacjach stresowych.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, dynamicznym zespole, w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy;
 • interesujące warunki zatrudnienia – m.in. możliwość pracy zdalnej.

 

FRSE istnieje od ponad 25 lat jako fundacja Skarbu Państwa. Działające w jej strukturach Wydawnictwo FRSE zajmuje się wydawaniem dwóch kwartalników oraz kilkunastu publikacji naukowo-badawczych i książek rocznie. Opracowuje również raporty specjalne i publikacje pokonkursowe oraz prowadzi witryny internetowe Fundacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie w języku polskim:

- CV wg wzoru Europass z zaznaczonym numerem referencyjnym, do dnia 16 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl.

- Listu motywacyjnego

- Portfolio składającego się z min. trzech samodzielnie przygotowanych i opublikowanych tekstów o dowolnej tematyce (w portfolio mile widziane także przykłady efektów pracy zawodowej kandydata)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Duda
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 09.08.2021 16:15
Data udostępnienia informacji: 09.08.2021 16:15
Data ostatniej aktualizacji: 26.08.2021 07:54