Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Zasady korzystania z informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt z Zespołem Promocji i Komunikacji

tel. (+48) (22) 46-31-172
e-mail:
adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie142a
02-305 Warszawa

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub wysłana zostanie na wskazany przez Państwa adres.

W pozostałych przypadkach informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona po wypełnieniu wniosku (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i przesłanie na adres: mkiepuszewska-stefaniuk@frse.org.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - obowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania, jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Ireneusz Fryszkowski
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:15
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:15
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2017 14:20