Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Przedmiot działalności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce.

Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce;
  • zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności programami Unii Europejskiej;
  • współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej;
  • promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi;
  • wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
  • promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

Programy realizowane w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Erasmus+ (2021-2027) – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Ma też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (erasmusplus.org.pl).

Europejski Korpus Solidarności (2021-2027) – program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji EKS (eks.org.pl).

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – plan rozwojowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Ministerstwo Edukacji i Nauki powierzyło FRSE funkcję jednostki wspierającej mającej za zadanie przeprowadzić i nadzorować konkursy: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” oraz „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (frse.org.pl/kpo).

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) – następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. W ramach FERS realizowane są dwa projekty: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” oraz „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (frse.org.pl/fers).

WorldSkills Poland – inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy EuroSkills i WorldSkills, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej. Polska po raz pierwszy w 2023 r. została organizatorem zawodów europejskich – EuroSkills Gdańsk 2023 (worldskillspoland.org.pl).

Eurodesk – program informacyjny skierowany do młodych ludzi i osób, które z nimi pracują. Gromadzone, monitorowane i aktualizowane wiadomości dotyczące możliwości kształcenia, szkolenia oraz działania młodzieży w Europie są bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym (eurodesk.pl).

SALTO EECA – Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu, które pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE, Europy Wschodniej i krajów Kaukazu (salto-youth.net).

European Language Label – konkurs, którego celem jest nagradzanie i upowszechnianie innowacyjnego sposobu nauczania i uczenia się języków obcych (ell.org.pl).

eTwinning – program, który za pośrednictwem mediów elektronicznych umożliwia nawiązywanie współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych europejskich szkół średnich i podstawowych (etwinning.pl).

Eurydice – europejska sieć informacyjna o systemach edukacji, prezentująca ich sposób zarządzania, procesy legislacyjne oraz kierunki przemian. Opracowuje i upowszechnia analizy porównawcze oraz informacje statystyczne dotyczące edukacji w Europie (eurydice.org.pl).

EPALE – pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów z zakresu uczenia się dorosłych. Została uruchomiona 1 października 2014 r. Korzystają z niej edukatorzy, szkoleniowcy, decydenci, naukowcy oraz wolontariusze z obszaru uczenia się dorosłych (ec.europa.eu/epale/pl).

Krajowe Centrum Europass – ma za zadanie umożliwić każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych (twoj-europass.org.pl).

Eksperci EVET – w 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła obsługę organizacyjną Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) nominowanych przez MEiN. Główne cele inicjatywy to promowanie oraz doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi unijnych dotyczących wspierania: mobilności edukacyjnej, zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się, uznawalności kompetencji i kwalifikacji, badania losów absolwentów kształcenia zawodowego (ekspercivet.org.pl).

Euroguidance – inicjatywa Komisji Europejskiej – sieć krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz konieczności planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie (euroguidance.org.pl).

Program Edukacja – jego głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję operatora programu (education.org.pl).

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – dofinansowuje projekty wymiany, spotkań i imprez, których celem jest nawiązanie współpracy i promowanie tolerancji pomiędzy młodzieżą polską i litewską (wymianymlodziezy.frse.org.pl).

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – program, który wspiera bezpośrednie kontakty i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw (wymianymlodziezy.frse.org.pl).

 

Programy zakończone:

Erasmus+ (2014-2020) – unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013, m.in. programu Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu (2014-2020.erasmusplus.org.pl).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) – następca zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji była jednym z beneficjentów programu i prowadziła projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach programu PO WER realizowane były również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  (power.frse.org.pl).

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – inicjatywa, która wspierała współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, tworzącymi Europejski Obszar Gospodarczy: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania realizowane w FSS przyczyniły się do tworzenia i rozwoju partnerstw, rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – program, którego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji była beneficjentem systemowym w latach 2012-2015. FRSE realizowała 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty (pokl.frse.org.pl).

Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch – program stwarzał wyjątkowe możliwości dla młodych pracowników naukowych w zakresie rozwoju kariery naukowej, nabywania nowych umiejętności oraz prowadzenia badań w nowym środowisku naukowym. Fundusz Stypendialny SCIEX został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a dziesięcioma nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, SCIEX–NMSch na lata 2009-2016 (sciex.pl).

Uczenie się przez całe życie (2007-2013) – program, którego celami były: rozszerzenie współpracy europejskiej, podniesienie jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Obejmował różne formy uczenia się – od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku i doskonalenie zawodowe. W jego skład wchodziły następujące programy: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig.

Młodzież w działaniu (2007-2013) – program, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogli realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program był adresowany również do osób i organizacji pracujących z młodzieżą.

ERASMUS MUNDUS (2007-2013) – program miał za zadanie promować wysoki poziom szkolnictwa wyższego o europejskim charakterze. Stanowił atrakcyjną ofertę edukacyjną zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Dawał możliwość rozwoju zawodowego, poznania innych narodowości i kultur.

Tempus (2007-2013) – program wspierał procesy przemian w szkolnictwie wyższym w krajach beneficjentach oraz promował współpracę pomiędzy uczelniami z krajów UE i spoza UE w celu podnoszenia jakości kształcenia.

Zespół Ekspertów Bolońskich (2007-2013) – inicjatywa, która promowała rozwiązania odnoszące się do reform w europejskim szkolnictwie wyższym znanych pod nazwą Procesu Bolońskiego.


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:04
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:04
Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023 13:36