Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Starszy/Główny Specjalista ds. komunikacji

Nr ref.: 
FRSE/33/2021

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

Starszy/Główny Specjalista ds. komunikacji

 

Nr ref. FRSE/33/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 etat

Obowiązki:

 • realizacja polityki informacyjnej, w tym opracowywanie i udzielanie informacji, odpowiedzi oraz przygotowywanie oświadczeń do mediów;
 • prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • współpraca z Biurem Zarządu w zakresie podejmowanych działań w mediach;
 • organizacja konferencji prasowych;
 • współpraca z Biurami Promocji urzędów administracji rządowej w zakresie realizowanej polityki informacyjnej oraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w kraju;
 • współpraca przy realizacji Planu Kluczowych Działań oraz Strategii działań upowszechniających;
 • monitorowanie mediów w zakresie edukacji;
 • redagowanie korespondencji okolicznościowej;
 • reprezentowanie instytucji na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • współpraca w zakresie przygotowywania planów pracy oraz raportów okresowych;
 • realizowanie projektów zgodnie z przeznaczonym na dane wydarzenie budżetem;
 • kontrolowanie zgodności prowadzonych działań z wewnętrznymi procedurami firmy, oraz w zgodności z prawem zamówień publicznych;
 • przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń FRSE (we współpracy z grafikami);
 • prace administracyjno-biurowe.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne: dziennikarstwo, marketing, nauki społeczne lub inne kierunkowo związane;
 • minimum 7-letnie doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych;
 • zdolności komunikacyjne szczególnie w obszarze zbierania informacji i współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (przedstawicielami mediów tradycyjnych – radio, telewizja, prasa);
 • znajomość rynku edukacji  w Polsce i krajach UE;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej;
 • wysoki poziom kreatywności i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w realizacji kampanii promujących projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej w obszarze edukacji;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 12 września 2021 r. do godziny 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimyo dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku z procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.     Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi

b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Duda
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 20.08.2021 13:30
Data udostępnienia informacji: 20.08.2021 13:30
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2021 15:59