Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista w Zespole SALTO

Nr ref.: 
FRSE/18/2022

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista w Zespole Centrum SALTO

 

Nr ref. FRSE/18/2022

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA) – co robimy

SALTO EECA należy do sieci siedmiu centrów SALTO YOUTH (www.salto-youth.net) rozmieszczonych w różnych krajach Unii Europejskiej: Belgii, Francji, Estonii, Niemczech, Słowenii, Austrii oraz w Polsce. Wspólnym celem centrów jest podnoszenie jakości projektów młodzieżowych oraz wspieranie organizacji pracujących z młodzieżą i Narodowych Agencji programów Erasmus+ Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) poprzez działania informacyjne i szkoleniowe.

Centrum Współpracy SALTO EECA wspiera rozwój edukacji pozaformalnej w sektorze młodzieżowym oraz podnoszenie umiejętności korzystania z programów Erasmus+ Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w krajach regionu Partnerstwa Wschodniego (tzn. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) i w Federacji Rosyjskiej. Ponadto Centrum SALTO EECA wspiera rozwój programu EKS w Norwegii.

Kogo szukamy

W 2021 roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa programów Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności (na lata 2021-2027). W związku z nowymi zadaniami poszukujemy 1 osoby do Zespołu Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

Obowiązki:

 • obsługa procesu akredytacji – przyznawanie Znaków Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w krajach Partnerstwa Wschodniego, w Federacji Rosyjskiej i w Norwegii;
 • organizacja wydarzeń promocyjno-informacyjnych, szkoleniowych i upowszechniających dotyczących programów Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności w krajach Partnerstwa Wschodniego i Federacji Rosyjskiej;
 • udział w działaniach promocyjnych i upowszechniających związanych z realizacją projektów młodzieżowych z udziałem krajów Partnerstwa Wschodniego, Federacji Rosyjskiej i Norwegii;
 • opracowywanie dokumentów i analiz z zakresu zagadnień zbieżnych z obszarem tematycznym Centrum SALTO, w tym w szczególności działań w obszarze edukacji pozaformalnej  młodzieży;
 • współpraca z innymi Narodowymi Agencjami programów Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwłaszcza przy organizacji wydarzeń informacyjnych i edukacyjnych europejskich wydarzeniach związanych z sektorem Młodzież, w tym udział w rekrutacji uczestników;
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów, w tym prowadzenie spotkań;
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków);
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu;
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
 • współtworzenie publikacji i materiałów upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
 • wsparcie biurowo-administracyjne.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – studia magisterskie (mile widziane z zakresu:  stosunków międzynarodowych, europeistyki, kulturoznawstwa, socjologii, itp.);
 • minimum:
  • 4-letniegio doświadczenia – na stanowisko starszego specjalisty

w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z realizacją projektów międzynarodowych w sektorze młodzieżowym;

 • znajomości programów UE w sektorach edukacji pozaformalnej i pracy z młodzieżą;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1);
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach wolontariatu;
 • udział w projektach w obszarze edukacji pozaformalnej;
 • działalność w sektorze NGO.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji działającej na poziomie międzynarodowym i realizującej istotne cele społeczne;
 • on-boarding, przyuczenie do zadań w Zespole, w tym znajomości systemów i narzędzi do obsługi projektów;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 31 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2022 12:57
Data udostępnienia informacji: 10.05.2022 12:57
Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2022 21:44