Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Nr ref.: 
FRSE/07/2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

 

Nr ref. FRSE/07/2020

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Obowiązki:

 • obsługa projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  realizowanego w Zespole POWER Projekt Szansa finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z zadaniami Zespołu;
 • obsługa rekrutacji grantobiorców,
 • doradztwo i szkolenia dla interesariuszy i grantobiorców,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji grantów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  grantobiorców (próśb, skarg, wniosków),
 • weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej grantobiorców oraz rozliczanie projektów grantowych,
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu,
 • udzielanie informacji i konsultacji, współtworzenie materiałów informacyjnych oraz opracowań i publikacji upowszechniających wyniki projektu;
 • obsługa baz danych.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenia w przygotowywaniu planów, raportów i zestawień finansowych,
 • doświadczenia w rozliczaniu dokumentacji finansowej projektów,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązaniu efektywnej współpracy;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu rozwoju i uczenia się osób dorosłych w Polsce lub z zakresu doradztwa całożyciowego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 17 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Miedzysektorowyc jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2020 13:14
Data udostępnienia informacji: 10.02.2020 13:14
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2020 15:32