Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Nr ref.: 
FRSE/06/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

Nr ref. FRSE/06/2019

Obowiązki:

 • obsługa administracyjna projektów realizowanych w Zespole POWER Szkolnictwo wyższe/projekt Szansa finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym projektu dotyczącego poprawy umiejętności podstawowych u osób dorosłych;
 • obsługa realizacji projektu dotyczącego poprawy umiejętności podstawowych u osób dorosłych, w tym tworzenie materiałów, dokumentacji, planów i raportów oraz współpraca z ekspertami;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z zadaniami Zespołu;
 • udzielanie informacji i konsultacji, współtworzenie materiałów informacyjnych oraz opracowań i publikacji upowszechniających wyniki projektów;
 • współpraca przy promocji medialnej projektu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;
 • obsługa konkursu wniosków oraz rozliczanie projektów grantowych;
 • doradztwo i szkolenia dla interesariuszy i grantobiorców;
 • udział w grupach roboczych i eksperckich w Polsce i za granicą;
 • obsługa baz danych;
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu.

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego -  mile widziane z zakresu andragogiki lub socjologii
 • minimum 4-letniego doświadczenia w pracy – mile widziane doświadczenie w obszarze związanym z uczeniem się osób dorosłych;
 • umiejętności tworzenia i redagowania tekstów w języku polskim i angielskim, tworzenia prezentacji i raportów;
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązaniu efektywnej współpracy;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania;
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1;
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu rozwoju i uczenia się osób dorosłych w Polsce lub z zakresu doradztwa całożyciowego;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze lub realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 5 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

 

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych nr FRSE/06/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                              ……………………………………..……

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 15.02.2019 14:01
Data udostępnienia informacji: 15.02.2019 14:01
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2019 10:51