Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista/ główny specjalista w Zespole Projektu FERS edukacja szkolna

Nr ref.: 
FRSE/13/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 starszy specjalista/ główny specjalista

 w Zespole Projektu FERS edukacja szkolnaNR FRSE/13/2024
Miejsce pracy: Warszawa;
Liczba wakatów: 6 (w dwóch obszarach kompetencji)

 

 

Liczba wakatów: 4 (pierwszy obszar kompetencji)

Obowiązki:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w tym:

 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu, w tym współpraca przy promocji medialnej programu;
 • współpraca przy organizacji i udział w międzynarodowych wydarzeniach związanych ze specyfiką obsługiwanego projektu;
 • opracowywanie nowych inicjatyw zarządzanych przez zespół;
 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania;
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych;
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków).

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego mile widziane w zakresie psychologii;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów;
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych, wysokiej jakości wykonywania powierzonych zadań, zwłaszcza rzetelności, dokładności i terminowości,
 • znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B1, mile widziana na poziomie      średniozaawansowanym albo wyższym;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych;
 • znajomości MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów w języku polskim i angielskim;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania.

 

Liczba wakatów: 2 etaty (2 obszar kompetencji)

 

Obowiązki:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała realizacja działań merytorycznych w ramach projektu z zakresu profilaktyki selektywnej i wsparcia rówieśniczego planowanego do realizacji przez FRSE, w tym szczególności:

 • ­przygotowywanie, opracowywanie merytoryczne oraz opiniowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.
 • ­opracowywanie koncepcji działań i wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu wsparcia rówieśniczego, w tym wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysów emocjonalnych.
 • ­organizacja i opracowywanie koncepcji szkoleń dla kadr pedagogicznych i grup młodzieżowych w zakresie wsparcia rówieśniczego.
 • ­ monitorowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych oraz innych działań merytorycznych podejmowanych w ramach projektu.
 • ­ udział i prowadzenie wystąpień z obszaru profilaktyki selektywnej, kompetencji emocjonalno-społecznych, superwizji, wsparcia rówieśniczego oraz działań na rzecz budowania klimatu szkoły, wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.
 • ­ merytoryczna współpraca z ekspertami i trenerami przy opracowywaniu programów i materiałów do prowadzenia szkoleń i innych wydarzeń planowanych w ramach projektu.
 • ­udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji zaplanowanych zadań w ramach projektu.
 • ­udział w przygotowywaniu analiz, opracowań i rekomendacji z obszarze tematyki projektu.
 • ­uspółpraca merytoryczna z trenerami i ekspertami prowadzącymi działania szkoleniowe i superwizyjne.
 • ­ analiza, weryfikacja i odbiór merytoryczny materiałów, w tym programów szkoleń i materiałów szkoleniowych, badań i innych działań zlecanych do opracowania, w ramach realizacji powierzonych zadań.
 • ­udzielanie konsultacji merytorycznych w obszarze tematyki dotyczącej działań projektowych.
 • ­ organizacja techniczna i merytoryczna oraz prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji oraz innych wydarzeń w ramach projektu.
 • ­redagowanie korespondencji, opracowywanie analiz i raportów dotyczących tematyki projektu.
 • ­gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podejmowanych działań zgodnie ze standardami przyjętymi w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • ­ prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • ­bsługa konkursów wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania.
 • ­monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów z beneficjentami.
 • ­obsługa baz danych.
 • ­inne zadania wynikające ze specyfiki prac Zespołu projektowego

­   Oczekujemy:

 • ­   wykształcenia wyższego (psychologia, pedagogika);
 • ­   minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w placówkach edukacyjnych realizujących działania na rzecz doskonalenia kadr systemu edukacji oraz wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży;
 • ­   minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji działań wdrażających rozwiązania z zakresu promocji zdrowia psychicznego uczniów i/lub rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych;
 • ­   doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dla kadr systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i /lub z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów i/lub wsparcia rówieśniczego – mediacji szkolnych i/lub wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysów emocjonalnych;
 • ­   znajomość tematyki z obszaru mediacji, rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, profilaktyki zdrowia psychicznego, wsparcia rówieśniczego
 • ­   doświadczenia w przygotowywaniu planów, raportów i zestawień finansowych
 • ­   doświadczenia w rozliczaniu dokumentacji finansowej projektów
 • ­   umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowyc
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązaniu efektywnej współpracy, wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania

 

Dodatkowe atuty:

 • ­   doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi jako konsultant i/lub trener i/lub superwizor mediacji i wsparcia rówieśniczego
 • ­   doświadczenie w koordynacji działań z zakresu prowadzenia procesu diagnostycznego, wsparcia postdiagnostycznego
 • ­   doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z obszaru wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla kadr pedagogicznych i/lub młodzieży
 • ­   mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferujemy:

 • ­   możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • ­   prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • ­   pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • ­   atrakcyjne warunki zatrudnienia

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 02 kwietnia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego FRSE):
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass(wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
•    Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
                                                                                                …………………………………………………………
                                                                                                                     (data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
                                                                                                …………………………………………………………
                                                                                                                      (data i podpis)


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 15.03.2024 09:21
Data udostępnienia informacji: 15.03.2024 09:21
Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2024 11:57