Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista w Zespole Partnerstw i Projektów Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista/ starszy specjalista w Zespole Partnerstw i Projektów Erasmus+

dla Szkolnictwa Wyższego

 

Nr ref. FRSE/07/2022

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Obowiązki:

Doradztwo dla instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie wnioskowania i realizacji projektów mobilności oraz obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów finansowanych z programu Erasmus+ sektor szkolnictwa wyższego w tym:

 • obsługa konkursu wniosków o dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 •  doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (prośby, skargi, wnioski),
 •  ocena formalna i merytoryczna raportów beneficjentów,
 •  obsługa baz danych właściwych dla projektów mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach  związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • udział w delegacjach krajowych i zagranicznych związanych z obsługą projektów i zarządzaniem programem Erasmus+.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • minimum pięcioletniego stażu pracy;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości MS Word na poziomie zaawansowanym oraz MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiejętności tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących działalności biura;
 • umiejętności tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • doświadczenia i umiejętności pracy w zespole oraz pracy samodzielne, także pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • umiejętności prowadzenia szkoleń,
 • zainteresowania problematyką związaną z edukacją i kształceniem, w szczególności edukacji wyższej;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności oraz zaangażowania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 25 marca 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2022 10:38
Data udostępnienia informacji: 08.03.2022 10:38
Data ostatniej aktualizacji: 04.04.2022 13:30