Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista w Zespole ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA

Nr ref.: 
NR FRSE/34/2023

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:
 
specjalisty/starszego specjalisty w Zespole ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA)
 
nr referencyjny: FRSE/34/2023
Miejsce pracy: Warszawa
 
Liczba wakatów: 1,
Oczekujemy:
•    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min. B2);
•    wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki administracja, zarządzanie, PR, marketing, filologia);
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym biegłości w zakresie MS Word na poziomie zaawansowanym oraz MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
•    umiejętności tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących działalności Zespołu ds. TCA;
•    umiejętności tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
•    rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
•    kreatywności, umiejętności wyszukiwania niestandardowych rozwiązań;
szczególnie ważne cechy to: wysoka motywacja do ww. typu pracy, odpowiedzialność, dokładność sumienność, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu i umiejętność pracy przy wielu zadaniach i organizacji własnego czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole, również pod presją czasu.

Obowiązki:
Praca w 4-osobowym zespole zajmującym się przygotowywaniem we współpracy z zespołami projektowymi programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności corocznych planów szkoleń międzynarodowych organizowanych we współpracy z innymi Narodowymi Agencjami programu Erasmus+, koordynowanym przez Koordynatora Zespołu ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA).
Praca na stanowisku będzie wiązała się z:
•    udziałem w opracowywaniu corocznego planu szkoleń TCA (Training and Cooperation Activities) we współpracy z kadrą zarządzającą Narodową Agencją programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności;
•    współpracą z Komisją Europejską oraz innymi Narodowymi Agencjami przy opracowywaniu koncepcji międzynarodowych szkoleń typu TCA oraz przy rekrutacji uczestników z Polski oraz z zagranicy na wydarzenia typu TCA;
•    wsparciem organizacyjnym przygotowania szkoleń typu TCA we współpracy z koordynatorami zespołów projektowych poszczególnych sektorów (Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież);
•    działaniami projektowymi, kontaktem i monitorowaniem współpracy/raportowania szkoleń typu TCA, działań na rzecz włączania i różnorodności we współpracy z jednostkami organizacyjnymi FRSE;
•    współpracy w planowaniu akcji wspierających działania na rzecz włączania społecznego i różnorodności;
•    udziałem w przygotowywaniu planów pracy, sprawozdań, opinii, raportów oraz statystyk zbiorczych i opracowań merytorycznych dotyczących działań typu TCA;
•    rozliczaniem finansowym projektów finansowanych jako działania typu TCA we współpracy z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się księgowością;
•    bieżącą promocją szkoleń typu TCA, obsługą i aktualizacją strony internetowej TCA oraz strony internetowej dot. włączania i różnorodności (w przyszłości również obsługą mediów społecznościowych);
•    współpracą z Komisją Europejską oraz innymi Narodowymi Agencjami przy opracowywaniu koncepcji międzynarodowych szkoleń typu TCA oraz przy rekrutacji uczestników z Polski oraz z zagranicy na wydarzenia typu TCA;
•    wsparciem Koordynatora Zespołu ds. TCA przy przygotowywaniu statystyk zbiorczych i opracowań merytorycznych dotyczących działań TCA na potrzeby kadry zarządzającej NA oraz instytucji zewnętrznych (np. instytucji publicznych, instytucji audytorskich i kontrolnych);
•    wsparciem Koordynatora Zespołu ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+ (TCA) w realizowaniu założeń corocznego Krajowego Planu Działań w zakresie włączania społecznego i różnorodności.

Oferujemy:
•    Stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    Możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
•    Pracę w otwartym, przyjaźnie nastawionym, partnerskim zespole.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 06 października 2023 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego FRSE):
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass(wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
•    Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)

 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 22.09.2023 12:44
Data udostępnienia informacji: 22.09.2023 12:44
Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2023 16:58