Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/12/2019

 

 

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:

v  współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,

v  analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,

v  sporządzanie dokumentacji postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie PZP,

v  sporządzanie umów związanych z prowadzonymi postępowaniami i umiejętność ich analizowania.

 • prowadzenie rejestrów i sprawozdań, wymaganych przepisami prawa, związanych z zakresem zadań zespołu ds. zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • organizacja pracy własnej i współpraca w zespole.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu administracji lub prawa);
 • wiedzy z zakresu zamówień publicznych na poziomie specjalistycznym (mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu PZP oraz certyfikowane kursy);
 • minimum trzyletniej praktyki zawodowej w dziale związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • chęci uczenia się i rozwoju w obszarze zamówień publicznych;
 • bardzo dobrej organizacji pracy, staranności i umiejętności wyznaczania priorytetów;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych szczególnie w obszarze identyfikacji potrzeb klienta wewnętrznego;

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 22 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanychdokumentów nie zwracamy.

 

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych nr FRSE/12/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2019 12:58
Data udostępnienia informacji: 13.03.2019 12:58
Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2019 09:59