Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista ds. księgowości

Nr ref.: 
FRSE/11/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista/starszy specjalista ds. księgowości

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/11/2019

 

 

 

Obowiązki:

Prowadzenie ewidencji księgowej  w ujęciu analitycznym i syntetycznym wynikającym z Zakładowego Planu Kont w tym:

 • dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych kosztowych dotyczących      poszczególnych unijnych programów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację;
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników;
 • ewidencja wyciągów bankowych z rachunków w złotówkach i w euro;
 • ewidencja raportów kasowych z rachunków w złotówkach i innych walutach
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych wszystkich kontrahentów i beneficjentów programów oraz wyjaśnienie rozbieżności.
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald rachunków bankowych i kasowych.
 • raportowanie wykonania budżetu w ramach ewidencjonowanych dokumentów.
 • przygotowanie wykonania budżetu dla Komisji Europejskiej księgowanych programów unijnych.
 • ewidencja rozliczeń związanych z korzystaniem z kart kredytowych oraz kontrola transakcji i ich rozliczenie.
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby audytów i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Fundacji zajmującymi się obsługą unijnych programów edukacyjnych m.in. w zakresie sporządzania raportów finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz potwierdzone kwalifikacje zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego (udokumentowane stosownym zaświadczeniem i/lub min. rocznym doświadczeniem na  na stanowisku samodzielnego księgowego);
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • wysoki poziom zdolności analitycznych, umiejętności organizacji pracy własnej;
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych i ekspertyz oraz wskazywania alternatywnych rozwiązań podejmowanych decyzji;
 • dokładność, sumienność  i terminowość w realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów finansowo-  księgowych  (np. Symfonia, RAKS) oraz MS Excel;

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 20 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanychdokumentów nie zwracamy.

 

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista/starszy specjalista ds. księgowości nr FRSE/11/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

……………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 04.03.2019 15:36
Data udostępnienia informacji: 04.03.2019 15:36
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2019 15:00