Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Partnerstw Strategicznych w Biurze Szkolnictwa Wyższego

Nr ref.: 
FRSE/10/2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Zespole Partnerstw Strategicznych

w Biurze Szkolnictwa Wyższego

 

Nr ref. FRSE/10/2020

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Obowiązki:

Obsługa administracyjna wniosków o dofinansowanie i projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z programu Erasmus+ sektor Szkolnictwo wyższe w tym:

 • doradztwo i organizacja szkoleń dla beneficjentów
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu – tak w języku polskim jak i angielskim;
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
 • udział w wizytach i spotkaniach monitorujących;
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań zespołu i programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B.2;
 • minimum trzyletniego stażu pracy;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości MS Word oraz MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • umiejętności tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • doświadczenia i umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej pracy pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności oraz zaangażowania.

Dodatkowo, przy wyborze kandydata będą brane pod uwagę jako atut:

 • umiejętność tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących oferty programu;
 • doświadczenie w obszarze działań promocyjnych, w szczególności przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych;
 • znajomość tematyki europejskiego i polskiego szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w pracy w instytucji administracji centralnej.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do godz. 16.00 dnia 23 czerwca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres
4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2020 13:29
Data udostępnienia informacji: 16.06.2020 13:29
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2020 11:25