Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

Nr ref.: 
FRSE/22/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi              i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na czas określony)

Nr ref. FRSE/22/2018

Obowiązki:

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu, w tym współpraca przy promocji medialnej programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów; współpraca przy organizacji europejskich wydarzeń związanych z sektorem Młodzież.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu nauk społecznych, socjologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, studia językoznawcze itp.)
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów;
 • znajomości tematyki edukacyjnej – w szczególności dotyczącej młodzieży, w tym wiedzy dotyczącej profilu działalności instytucji odpowiedzialnych za rozwój edukacji pozaformalnej w Polsce;
 • minimum 4-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich – preferowana praca przy projektach młodzieżowych,
 • rozwiniętych umiejętnościkomunikacyjnych w mowie i piśmie,
 • umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B1, mile widziana: na poziomie średniozaawansowanym albo wyższym;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych,
 • mile widziana znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 25 czerwca 2018 na adres: praca@frse.org.pl:  

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (oprócz opisu motywacji do pracy w Zespole Młodzież prosimy również o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz
z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na stanowisko specjalisty w Zespole Młodzież Erasmus+ nr FRSE/22/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018 10:52
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018 10:52
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2018 17:51