Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Księgowości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Zespole Księgowości

Nr ref. FRSE/29/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Obowiązki:

Prowadzenie ewidencji księgowej  w ujęciu analitycznym i syntetycznym wynikającym z Zakładowego Planu Kont w tym:

 • dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych kosztowych dotyczących poszczególnych unijnych programów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację;
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników;
 • ewidencja wyciągów bankowych z rachunków w złotówkach i w euro;
 • ewidencja raportów kasowych z rachunków w złotówkach i innych walutach
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych wszystkich kontrahentów i beneficjentów programów oraz wyjaśnienie rozbieżności.
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald rachunków bankowych i kasowych.
 • raportowanie wykonania budżetu w ramach ewidencjonowanych dokumentów.
 • przygotowanie wykonania budżetu dla Komisji Europejskiej księgowanych programów unijnych.
 • ewidencja rozliczeń związanych z korzystaniem z kart kredytowych oraz kontrola transakcji i ich rozliczenie.
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby audytów i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Fundacji zajmującymi się obsługą unijnych programów edukacyjnych m.in. w zakresie sporządzania raportów finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz potwierdzone kwalifikacje zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego ( udokumentowane stosownym zaświadczeniem i/lub min. rocznym doświadczeniem na  na stanowisku samodzielnego księgowego);
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • wysoki poziom zdolności analitycznych, umiejętności organizacji pracy własnej;
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych i ekspertyz oraz wskazywania alternatywnych rozwiązań podejmowanych decyzji;
 • dokładność, sumienność  i terminowość w realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów finansowo-  księgowych  (np. Symfonia, RAKS) oraz MS Excel;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 15 lipca 2018 r. do g. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz
z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na stanowisko specjalista w Zespole Księgowości nr FRSE/29/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2018 10:05
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018 10:05
Data ostatniej aktualizacji: 25.07.2018 11:37