Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Krajowego Centrum Europass i Euroguidance

Nr ref.: 
FRSE/27/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista w Zespole Krajowego Centrum Europass i Euroguidance

nr referencyjny: FRSE/27/2024
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba wakatów: 2
Obowiązki:
•    obsługa administracyjno - biurowa zespołu, tj. ewidencja oraz prowadzenie wewnętrznego obiegu dokumentów (EZD), prowadzenie statystyk, obsługa wewnętrznych systemów informacji oraz ewidencji pracy, zamówień publicznych, realizacja obiegu dokumentów, obsługa korespondencji elektronicznej,
•  jednoczesne prowadzenie wielu działań i projektów europejskich sieci Europass i Euroguidance wraz z realizacją zakontraktowanych, okresowych planów działania,
•   wystąpienia publiczne w ramach organizacji wydarzeń, szkoleń, warsztatów w formie stacjonarnej „face to face” i on-line; w skali od 5 do 500 osób,
•   tworzenie i redagowanie tekstów, w tym tworzenie postów, informacji prasowych, artykułów ulotek i pism,
•    reprezentacja Zespołu w międzynarodowych działaniach europejskiej sieci Europass i Euroguidance – wystąpienia publiczne w języku angielskim,
•   całościowa obsługa wydarzeń Europass i Euroguidance: wystąpienia publiczne, prowadzenie prezentacji, także w języku angielskim, konferencji, warsztatów, sesji szkoleniowych, targów,

Wymagamy:
•    rozwiniętej znajomości języka angielskiego w wypowiedziach ustnych, czytaniu, mowie, piśmie (warunek konieczny!) z pełną zdolnością do analizy dokumentów programowych adekwatnych struktur Komisji Europejskiej, a także prowadzenia prezentacji, warsztatów, wystąpień, obecności na stoiskach promocyjnych, przygotowania artykułów i swobodnych wypowiedzi w języku angielskim, a także odwagi wypowiadania się w tym języku obcym - minimum B2, optymalnie C1 -  aktualny certyfikat bardzo! mile widziany,
•  wykształcenia wyższego II stopnia – potwierdzone dyplomem magisterskim, z zakresu doradztwa zawodowego, europeistyki, stosunków międzynarodowych, filologii angielskiej, organizacji międzynarodowych, prawa europejskiego,
• doświadczenia w realizacji podobnych obowiązków min. 2 lata, potwierdzonego dokumentami zatrudnienia,
•   czynnego prawa jazdy kategorii „B” oraz gotowości do krajowych i zagranicznych wyjazdów w delegacje (warunek konieczny),
•    sumienności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur,
•    umiejętności tworzenia i redakcji tekstów,
•    dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Word, Excell, Powerpoint,
•    wiedzy ogólnej o integracji europejskiej,
•    znajomości na poziomie użytkownika mediów społecznościowych, szczególnie Facebook, Linkedin,
•    proaktywności z orientacją na zadania i rozwiązywanie problemów,
•    rozwiniętych zdolności komunikacyjnych oraz inteligencji emocjonalnej,
•    wysokiej motywacji i pozytywnego nastawienia,
•    wysokiej kultury osobistej,
•    umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności myślenia i formułowania opinii,
•    elastyczności, odwagi, zdolności uczenia się, sprawności, zapału i dynamiki w działaniu.
 
Dodatkowymi atutami będą:
•    znajomość HTML, szczególnie HTML + CSS (bez JS) w strukturze XML EDC,
•    doświadczenie w obsłudze systemów typu CMS, np. Wordpress i podobne, a także posługiwanie się aplikacjami graficznymi, np. canva,
•    komunikatywna znajomość (minimum B1 każdego języka poza wymaganymi polskimi i angielskim,  
•    potwierdzone zaświadczeniem lub referencjami doświadczenie z zakresu wystąpień publicznych, prowadzenia prezentacji, szkoleń i warsztatów,
•    znajomość sektora edukacji zawodowej w Polsce, szczególnie styczność z mobilnością edukacyjną, np. w Programie Erasmus+ oraz funkcjonowania unijnych programów edukacyjnych UE,
•    doświadczenie w pracy z młodzieżą, udzielanie konsultacji z planowania kariery zawodowej
i rozwoju osobistego.

Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
• pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
• atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 12 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku). Dodatkowym atutem będzie przedstawienie szerszego opisu ostatnio wykonywanych obowiązków zawodowych, zgodnych z oczekiwanym profilem kandydata.
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 14.05.2024 13:08
Data udostępnienia informacji: 14.05.2024 13:08
Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2024 16:10