Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Europass i Euroguidance

Nr ref.: 
FRSE/37/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista w Zespole Europass i Euroquidance

 

Nr ref. FRSE/37/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2 etaty

 

Obowiązki:

 • prowadzenie działań i projektów Europass i Euroguidance;
 • wsparcie realizacji działań promocyjnych, np. organizacja wydarzeń, komunikacja internetowa, tworzenie oraz redagowanie tekstów;
 • opieka nad realizacją zamówień zewnętrznych, np. filmy promocyjne, kampanie, grafika, tłumaczenia, inne;
 • obsługa usługi Europass online oraz dokumentów, szczególnie Europass – Mobilność;
 • obsługa działań bieżących obu programów wraz z realizacją planu działania;
 • reprezentacja zespołu w sieci europejskiej krajowych centrów Europass oraz Euroguidance;
 • wpieracie realizacji programu Erasmus+, szczególnie w zakresie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (Vocational Education Training);
 • skuteczna obsługa interesariuszy zespołu, programów, biura, Narodowej Agencji oraz Fundacji;
 • obsługa korespondencji elektronicznej oraz papierowej biura, nadawanie znaku sprawy, czasem tworzenie pism;
 • tworzenie prezentacji, notatek, części raportów, informacji prasowych, artykułów itp
 • obsługa administracyjno - biurowa zespołu w tym:
  - ewidencja oraz prowadzenie wewnętrznego obiegu dokumentów,
  - prowadzenie statystyk oraz obsługa wewnętrznych systemów zamówień.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego I i/lub II stopnia (mile widziane z zakresu europeistyki, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, public relations i podobnych);
 • sumienności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur;
 • doświadczenia zawodowego, np. na poziomie asystenckim w instytucjach publicznych, jednostkach samorządu branżowego, instytucjach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych pow. 50 osób i podobnych;
 • wiedzy ogólnej dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji w Polsce;
 • umiejętności tworzenia i redakcji prostych tekstów;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Word, Excell, Powerpoint;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (co najmniej B1);
 • znajomość na poziomie użytkownika mediów społecznościowych, szczególnie Facebook, Instagram, Tik-tok;
 • orientacji na zadania i rozwiązywanie problemów;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych oraz podstawowej inteligencji emocjonalnej;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • umiejętności organizacji własnej pracy, samodzielności myślenia i formułowania opinii;
 • elastyczności, odwagi, zdolności uczenia się, sprawności, zapału i dynamiki w działaniu.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość sektora edukacji zawodowej w Polsce;
 • wiedza z zakresu:
  - funkcjonowania unijnych programów edukacyjnych oraz struktur UE
  - najnowszych trendów internetowych
 • doświadczenie w obsłudze systemów typu CMS, np. Wordpress i podobne;
 • wiedza zakresu podstaw programowania, np. HTML, kampanie digital, etc.
 • posługiwanie się aplikacjami graficznymi, np. canva;
 • legitymowanie się dowolnym dokumentem Europass oprócz CV;
 • mile widziane doświadczenie zakresu archiwizowania dokumentacji;
 • udział w europejskich projektach edukacyjnych, np. Erasmus.

 

Oferujemy:

 • pracę w pozytywnym zespole entuzjastów, w profesjonalnym środowisku;
 • tworzenie wartości i budowanie dobrej pozycji zespołu w krajowym systemie edukacji i szerzej, w przestrzeni publicznej;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • pracę w atrakcyjnej, bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji;
 • wpływ na konkretne, zdefiniowane grupy docelowe;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, podstawowe narzędzia pracy oraz stabilną ścieżkę rozwoju;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pakiet sportowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 3 października 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym);
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku).

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

 


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021 11:36
Data udostępnienia informacji: 20.09.2021 11:36
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2021 11:36