Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Biurze Promocji

Nr ref.: 
FRSE/17/2023

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Biurze Promocji

 

nr referencyjny: FRSE/17/2023

Liczba waktów: 1 etat, umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Warszawa

 

Liczba wakatów: 1

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie z obszaru zarządzania marką;
 • minimum 5-letnie doświadczenie z obszaru realizacji strategii komunikacyjnych;
 • doświadczenie w zakresie współpracy z podwykonawcami;
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych;
 • zdolności komunikacyjne szczególnie w obszarze zbierania informacji i współpracy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • znajomość rynku edukacji w Polsce i krajach UE;
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej;
 • wysoki poziom kreatywności i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Obowiązki:

 • doradztwo merytoryczne w sprawach i projektach wskazanych przez członków zarządu;
 • dbanie o wizerunek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w tym doradztwo z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań i projektów realizowanych na rzecz promocji sektora edukacji zawodowej;
 • wspieranie zespołu w obszarze aktualizacji oraz realizacji strategii FRSE w obszarze komunikacji;
 • we współpracy z przełożonym pionu przygotowywanie planów pracy (Planu Kluczowych Działań), dotyczących koordynowanego obszaru na bieżące potrzeby zarządcze Fundacji jak i zapytania właściwych resortów władzy krajowej, instytucji audytorskich i kontrolnych;
 • udział w roli prelegenta w kluczowych wydarzeniach realizowanych przez FRSE na rzecz promocji edukacji branżowej;
 • prowadzenie szkoleń i doradztwo merytoryczne dla klientów wewnętrznych związane ze specyfiką działalności Biura Promocji.

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 29 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego FRSE):

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 08.03.2023 13:34
Data udostępnienia informacji: 08.03.2023 13:34
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2023 13:34