Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/ starszy specjalista/ główny specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+ i DiscoverEU

Nr ref.: 
FRSE/22/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:
 
specjalista/ starszy specjalista/ główny specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+ i DiscoverEU
 
Nr ref. FRSE/22/2024
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba wakatów: 1


Program Erasmus+ Młodzież – co robimy
Program Erasmus+ Młodzież jest ciekawą i dającą wiele możliwości ofertą skierowaną do młodzieży w obszarze pozaformalnego uczenia się (odbywającego się w czasie wolnym od nauki, opartego na metodach odbiegających od sposobów stosowanych w tradycyjnych instytucjach edukacyjnych), umożliwiającą samodzielne podejmowanie działań przez młodych ludzi, rozwój różnorodnych kompetencji i zdobywanie wiedzy, a także realizację własnych pomysłów i rozwój zainteresowań.
Beneficjentami projektów realizowanych w ramach tego sektora są młodzi ludzie, osoby pracujące z młodzieżą oraz organizacje i instytucje działające na jej rzecz. Projekty dofinansowane w ramach sektora Młodzież koncentrują się w znacznym stopniu na edukacji obywatelskiej młodych ludzi, zwiększaniu ich uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwijaniu inicjatywności młodzieży.
Kogo szukamy
Obecnie poszukujemy 1 osoby do Zespołu Akcji 2 z wysoką motywacją do ww. typu pracy, odpowiedzialnej, samodzielnej w działaniu i organizacji własnego czasu pracy, ale umiejącej też pracować w grupie (Zespół liczby 13 osób).
Obowiązki:
•    obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania;
•    monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów;
•    doradztwo i szkolenia dla beneficjentów, w tym prowadzenie spotkań
•    rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków);
•    ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych;
•    obsługa baz danych;
•    organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu;
•    udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
•    współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
•    współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów;
•    współpraca przy organizacji i udział w europejskich wydarzeniach związanych z sektorem Młodzież.
Oczekujemy:
•    wykształcenia wyższego – studia magisterskie (mile widziane z zakresu:  administracji, europeistyki, kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych, zarządzania itp.);
•    minimum rocznego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
•    znajomości sektora edukacji pozaformalnej oraz organizacji pozarządowych;
•    rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie;
•    znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (B2);
•    łatwości nawiązywania kontaktów, komunikatywności;
•    umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel.
Dodatkowe atuty:
•    doświadczenie w pracy lub odbyty staż w obszarze edukacji i szkoleń i/lub obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych;
•    działalność w sektorze NGO.
Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
•    pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia;
•    samodzielność w realizacji zadań (po okresie wdrożenia);
•    pakiet medyczny i pakiet sportowy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 14 kwietnia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 28.03.2024 15:57
Data udostępnienia informacji: 28.03.2024 15:57
Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2024 11:55