Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/ starszy specjalista/ główny specjalista w ZESPOLE EDUKACJA DOROSŁYCH ERASMUS+

Nr ref.: 
FRSE/18/2023

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:
 
specjalista/ starszy specjalista/ główny specjalista
w ZESPOLE EDUKACJA DOROSŁYCH ERASMUS+


Nr ref. FRSE/18/2023
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba wakatów: 1, umowa na zastępstwo

Program Erasmus+ Edukacja dorosłych - co robimy
Sektor Edukacja dorosłych programu Erasmus+ dofinansowuje projekty z zakresu niezawodowej edukacji dorosłych, czyli w praktyce najczęściej wspierające rozwój kompetencji kluczowych tych osób dorosłych, które już nie uczą się w szkołach dla młodzieży bądź zawodowych bądź wyższych. Typowym tematem projektów jest rozwój umiejętności i kompetencji potrzebnych każdemu dorosłemu w życiu, takich jak np. cyfrowe, społeczne, obywatelskie, z zakresu rozumienia teksty pisanego i pisania, matematyczne i przyrodnicze, w tym dotyczące bardzo ważnych treści ekologicznych. Ponieważ sektor Edukacja dorosłych, dawniej Grundtvig, zawsze wskazywał do udziału w projektach w pierwszeństwie osoby wymagającego szczególnego wsparcia edukacyjnego, częstymi grupami docelowymi są seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bez średniego wykształcenia czy np. ostatnio uchodźcy. Oczywiście z programu korzysta też kadra edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym i organizacje zajmujące się taka edukacją, czyli np. NGOsy pracujące z seniorami lub osobami z niepełnosprawnością bądź zajmujące się ekologią czy włączaniem społecznym, biblioteki, muzea i domy kultury wspierające rozwój osób dorosłych.

Kogo szukamy
Szukamy osoby umiejącej pracować w Zespole i z różnymi grupami interesariuszy, w tym z wnioskodawcami, beneficjentami, audytorami i zespołami wewnętrznymi wspierającymi proces dofinasowania projektów. Potrzebujemy osoby z wysoką motywacją do ww. typu pracy, odpowiedzialnej, rzetelnej, samodzielnej w działaniu i organizacji własnego czasu pracy, umiejącej pracować pod presją czasu.

Oferujemy:
•    pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    zadania o charakterze „multitasking” i wiele wyzwań wymagających nabywania i pogłębiania swoich kompetencji (nudzić się nikt nie będzie);
•    koleżeńską atmosferę grupy kolegów od lat pracujących w Zespole,
•    nie do przecenianie wdzięczność naszych beneficjentów, którzy od lat chwalą Zespół za profesjonalizm i życzliwość i satysfakcję z tak ciekawej i wymagającej pracy
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Obowiązki:
•    obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania;
•    monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów z beneficjentami;
•    rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków);
•    ocena formalna i merytoryczna raportów okresowych i końcowych;
•    obsługa komisyjnych i wewnętrznych elektronicznych narzędzi do zarządzania procesem dofinansowania;
•    organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą Programu Erasmus+, w szczególności w zakresie sektora Edukacja dorosłych oraz upowszechnianiem jego rezultatów;
•    udzielanie konsultacji dot. oferty programu dla wnioskodawców oraz doradztwa dla beneficjentów
•    współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
•    współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z Komisją Europejską oraz innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów;
•    współpraca przy organizacji i udział w europejskich wydarzeniach związanych z sektorem Edukacja dorosłych;
•    udział w planowaniu i raportowaniu działań Zespołu.

Oczekujemy:
•    wykształcenia wyższego – studia magisterskie (mile widziane z zakresu:  socjologii, kulturoznawstwa, administracji, europeistyki, stosunków międzynarodowych, zarządzania itp.);
•    minimum:
o    rocznego doświadczenia – na stanowisko (młodszego) specjalisty
o    3-letniego doświadczenia – na stanowisko starszego specjalisty
o    5-letniego doświadczenia – na stanowisko głównego specjalisty
w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
•    znajomości sektora edukacji dorosłych bądź w obszarze rozwoju osoby dorosłej bądź sektora pozarządowego;
•    rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie;
•    umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
•    znajomości języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym (B2);
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel.

Dodatkowe atuty:
•    doświadczenie w pracy lub odbyty staż w obszarze edukacji i szkoleń i/lub obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych;
•    działalność w sektorze NGO;
•    bardzo dobra znajomość języków obcych;
•    wcześniejsze doświadczenia w realizowaniu unijnych projektów edukacyjnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na zastępstwo pod warunkiem minimum 4 miesięcznego stażu pracy w FRSE. Preferowany czas wcześniejszej pracy w FRSE – 1 rok.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 26 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego niniejszego ogoszenia.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w liście motywacyjnych następującej klauzuli i jej podpisanie:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.    Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.    Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.    Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.    Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
–     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
–     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
–     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
–     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
–     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
–     złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.    Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.    Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)

 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 10.03.2023 13:14
Data udostępnienia informacji: 10.03.2023 13:14
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2023 08:58