Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Specjalista

Nr ref.: 
FRSE/29/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

Specjalista

Nr ref. FRSE/29/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 etat

 

Obowiązki:

·         organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych dyrektora generalnego;

·         samodzielna organizacja wydarzeń oraz koordynacja organizacji wydarzeń wielozasobowych;

·         organizacja delegacji krajowych oraz zagranicznych dyrektora generalnego;

·         pomoc w obsłudze administracyjnej sekretariatu: dyrektora generalnego i zastępcy dyrektora  generalnego.

·         obsługa kancelaryjna dokumentacji wewnętrznej biura i nadawanie znaku sprawy;

·         obsługa korespondencji elektronicznej biura;

·         obsługa organizacyjna spotkań dyrektora biura i innych spotkań odbywających się w biurze; 

·         obsługa beneficjentów i interesantów biura przychodzących do siedziby - odbiór korespondencji;

·         tworzenie pism wychodzących na potrzeby biura;

·         prowadzenie rejestrów wewnętrznych.

Oczekujemy

·         wykształcenia wyższego I i/lub II stopnia (mile widziane z zakresu public relations lub pochodne);

·         doświadczenia w koordynacji zespołów zadaniowych organizujących wydarzenia;

·         mile widziane doświadczenie w pracy asystenckiej w biurze osobistego asystenta prezesów firm/osób publicznych;

·         wiedzy ogólnej dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji w Polsce;

·         bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności wyznaczania priorytetów;

·         orientacji na zadania i rozwiązywanie problemów;

·         wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych;

·         wysokiej kultury osobistej i praktycznej znajomości zasad savoir-vivre;

·         znajomości obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym (szczególnie MS PowerPoint, MS Outlook i MS Word);

·         znajomości alternatywnych dla PowerPoint programów/aplikacji do tworzenia prezentacji/pokazów itp.;

·         znajomość języka angielskiego  na poziomie bardzo dobrym (minimum B1).

gotowości do pracy pod presją czasu;

·         mile widziane doświadczenie zakresu archiwizowania dokumentacji zgo

·         samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;

 Oferujemy:

·         możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;

·         pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;

·         pakiet medyczny i pakiet sportowy.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie w języku polskim:

  • CV wg wzoru Europass z zaznaczonym numerem referencyjnym,

do dnia 15 września 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl.

  • Listu motywacyjnego

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

  1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Duda
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 09.08.2021 15:41
Data udostępnienia informacji: 09.08.2021 15:41
Data ostatniej aktualizacji: 01.10.2021 15:08