Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista/specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

Nr ref.: 
FRSE/05/2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

młodszy specjalista/specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

 

Nr ref. FRSE/05/2020

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2 (umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony)

 

Program Erasmus+ Młodzież – co robimy

Program Erasmus+ Młodzież jest ciekawą i dającą wiele możliwości ofertą skierowaną do młodzieży w obszarze pozaformalnego uczenia się (odbywającego się w czasie wolnym od nauki, opartego na metodach odbiegających od sposobów stosowanych w tradycyjnych instytucjach edukacyjnych), umożliwiającą samodzielne podejmowanie działań przez młodych ludzi, rozwój różnorodnych kompetencji i zdobywanie wiedzy, a także realizację własnych pomysłów i rozwój zainteresowań.

Beneficjentami projektów realizowanych w ramach tego sektora są młodzi ludzie, osoby pracujące z młodzieżą oraz organizacje i instytucje działające na jej rzecz. Projekty dofinansowane w ramach sektora Młodzież koncentrują się w znacznym stopniu na edukacji obywatelskiej młodych ludzi, zwiększaniu ich uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwijaniu inicjatywności młodzieży.

W ramach programu Erasmus+ Młodzież istnieje możliwość dofinansowania projektów w ramach 3 akcji.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (KA105): Wymiany młodzieży, Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA205)

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk. Projekty dialogu młodzieży (KA347).

 

Kogo szukamy

Obecnie szukamy 2 osób do Zespołu Młodzież: do Akcji 1 i Akcji 3.

 

Obowiązki:

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania;
 •  monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów;
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków);
 •  ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych;
 • obsługa baz danych;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu;
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
 • współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów;
 • współpraca przy organizacji i udział w europejskich wydarzeniach związanych z sektorem Młodzież.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – na stanowisko młodszego specjalisty: licencjat, na stanowisko specjalisty: studia magisterskie (mile widziane z zakresu:  europeistyki, kulturoznawstwa, pedagogiki, socjologii, stosunków międzynarodowych itp.);
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • znajomości sektora edukacji pozaformalnej oraz organizacji pozarządowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2);
 • łatwości nawiązywania kontaktów;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy lub odbyty staż w obszarze edukacji i szkoleń i/lub obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych;
 • działalność w sektorze NGO.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 7 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko młodszy specjalista /specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

……………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020 13:53
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020 13:53
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2020 13:14