Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista/specjalista w Zespole Controllingu Wewnętrznego

Nr ref.: 
FRSE/41/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

młodszy specjalista/specjalista w Zespole Controllingu Wewnętrznego

 

Nr ref. FRSE/41/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2 etaty

 

Obowiązki:

 • przygotowywanie raportów operacyjno-finansowych;
 • współpraca przy tworzeniu rocznego planu finansowego Fundacji;
 • monitorowanie realizacji celów budżetowych określonych w planie finansowym;
 • monitorowanie prawidłowości kwalifikacji kosztów i źródeł finansowania na podstawie zawartych umów i obowiązujących procedur wewnętrznych FRSE;
 • generowanie poleceń płatności dokumentów kosztowych na podstawie opisu merytorycznego i obowiązującego planu finansowego;
 • doskonalenie/tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie działań controllingu wewnętrznego;
 • analiza kosztów poszczególnych zespołów i programów realizowanych przez FRSE w odniesieniu do planu finansowego i budżetów programowych;
 • udział w projektach między zespołowych.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego przynajmniej I stopnia (preferowane kierunki: zarządzanie, finanse, ekonomia);
 • co najmniej 4 lat stażu pracy, w tym min. rok doświadczenia w pracy w dziedzinie controllingu lub o zakresie obowiązków podobnym do wyżej wymienionego;
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel (znajomość VBA będzie dodatkowym atutem) oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym;
 • dobrej znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1;
 • umiejętności pracy samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją programów UE oraz programów bilateralnych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • pracę w systemie hybrydowym (1 dzień tygodnia w formie telepracy),
 • stabilną pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne,
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 22 listopada 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku).
  Dodatkowym atutem będzie przedstawienie szerszego opisu ostatnio wykonywanych obowiązków zawodowych, zgodnych z oczekiwanym profilem kandydata.

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

 


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 04.11.2021 12:10
Data udostępnienia informacji: 04.11.2021 12:10
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2021 12:10