Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista/specjalista w Biurze Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Nr ref.: 
FRSE/25/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

 młodszy specjalista/specjalista w Biurze Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Zespół Młodzież Erasmus+

 

Nr ref. FRSE/25/2019

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)

 

 

Obowiązki:

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania;
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów;
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków);
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych;
 • obsługa baz danych;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu;
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
 • współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów;
 • współpraca przy organizacji i udział w europejskich wydarzeniach związanych z sektorem Młodzież.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, socjologia, studia europejskie itp.);
 • znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów;
 • znajomości sektora młodzież oraz uczenia się i rozwoju pozaformalnego młodzieży w Polsce i pozostałych krajach UE;
 • minimum 1-rocznego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (minimum poziom B2).

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do g. 16.00 dnia 31 lipca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko młodszy specjalista/specjalista w Biurze Edukacji Szkolnej i Młodzieży nr FRSE/25/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019 14:14
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019 14:14
Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2019 09:22