Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Koordynator/ka w biurze Zarządu

Nr ref.: 
FRSE/23/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

Koordynator/ka w biurze Zarządu
Nr referencyjny: FRSE/23/2024
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba wakatów: 1,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy biura Zarządu;
•    zarządzanie dokumentacją Zarządu pod względem formalno-prawnym;
•   koordynowanie organizacji spotkań Zespołu Zarządzającego, przygotowywanie notatek i sprawozdań po spotkaniach Przełożonego/ Zespołu Zarządzającego, w szczególności prowadzenie kalendarzy, organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, udział w wybranych spotkaniach z udziałem Przełożonego/ Zespołu Zarządzającego oraz zarządzanie kalendarzem rezerwacji sal i ich obsługa;
•    przygotowywanie prezentacji, zestawień, raportów dla potrzeb Przełożonego/ Zarządu;
•  koordynowanie organizacji podróży służbowych Przełożonego, przygotowanie agendy, nadzór nad prawidłowym przebiegiem, rozliczanie podróży;
•    wsparcie asystenckie codziennej pracy Przełożonego;
•    wykonywanie innych prac zleconych przez Przełożonego;

Oczekiwania wobec kandydatów:
•    minimum 3 lata doświadczenia w roli Kierownika Biura Zarządu/ Asystenta/Asystentki Biura Zarządu;
•    wykształcenie wyższe;
•    umiejętność pracy w zespole oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne;
•    umiejętność zarzadzania zespołem;
•    bardzo dobra znajomości MS Office (Teams, Excel, Power Point);
•    doświadczenie w prowadzeniu kalendarza, organizowaniu spotkań i podróży służbowych;
•    bardzo dobra organizacja czasu pracy;
•    znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom B2);
•    umiejętności pracy pod presją czasu i wysoka odporność na stres;
•    elastyczności, dyspozycyjności, zaradność;
•    umiejętność szukania rozwiązań w trudnych i niestandardowych sytuacjach;

Oferujemy:
•    Stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    Możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
•    Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiety socjalne;


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do  28 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego FRSE):
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass(wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
•    Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
                                                                                           …………………………………………………………
                                                                                                              (data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
                                                                                          …………………………………………………………
                                                                                                              (data i podpis) 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 02.04.2024 16:02
Data udostępnienia informacji: 02.04.2024 16:02
Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2024 12:08