Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

 koordynatora w Zespole Projektu FERS Peer Support

Nr ref.: 
NR FRSE/ 41 /2024

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:
 
 koordynatora w Zespole Projektu FERS Peer Support
 
 
NR FRSE/ 41 /2024

Miejsce pracy: Warszawa;
Liczba wakatów: 1  

Obowiązki:  
Sprawowanie roli koordynatora w Zespole Projektu FERS Peer Support w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności:
•    udział w przygotowaniu koncepcji merytorycznej oraz nadzór nad realizacją projektu  pn. „Wsparcie rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży (peer support)”;
•   udział w przygotowywaniu planów pracy, sprawozdań, opinii, raportów merytorycznych i finansowych dotyczących koordynowanego projektu, zarówno na bieżące potrzeby Fundacji, jak i na zapytania właściwych resortów władzy krajowej, instytucji audytorskich i kontrolnych;
•   nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacją działań projektowych poprzez składanie modyfikacji wniosku;
•   nadzór nad terminowym przygotowaniem i  składaniem wniosków o płatność;
•   współpraca przy opracowaniu narzędzi do zarządzania projektem;
•   współpraca z Radą Programową projektu;
•   współpraca z partnerami projektu oraz monitorowanie prawidłowości realizowanych przez nich działań;
•   prowadzenie szkoleń i doradztwa dla pracowników zespołu, partnerów w projekcie oraz interesariuszy zewnętrznych;
•  koordynacja pracy ok. 6-obowego zespołu projektowego, w tym: wyznaczanie zadań pracownikom, weryfikowanie efektów ich pracy, nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy;
•    współpraca  z innymi komórkami organizacyjnymi Fundacji i właściwymi ministerstwami przy upowszechnianiu rezultatów projektu oraz przygotowywaniu materiałów informacyjnych i publikacji na temat projektu;
•  reprezentowanie instytucji na zewnątrz na konferencjach, warsztatach i spotkaniach krajowych i zagranicznych;

Oczekujemy:
•   wykształcenia wyższego magisterskiego;
•   minimum dziesięcioletniego stażu pracy;
•   minimum pięcioletniego stażu pracy na stanowisku koordynatora projektów;
•   minimum siedmioletniego doświadczenia w pracy przy projektach finansowanych z funduszy unijnych (w tym projekty współpracy międzynarodowej);  
•   doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
•    doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
•    doświadczenia we współpracy z kadrą akademicką i szkolną;
•    doświadczenia w zarządzaniu projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykami i rozliczaania projektów;  
•   doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących nowoczesne technologie w realizacji polityk publicznych (projekty  IT);
•  umiejętności tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących działalności zespołu;
•    umiejętność tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
•    rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
•    doświadczenia i umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
•    wykazywania inicjatywy, kreatywności oraz zaangażowania;
Mile widziane doświadczenie w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży.

Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
•    prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
•    pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 10.07.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym),
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku).
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.    Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.    Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.    Dane mogą być udostępniane:
•    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
•    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.    Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
•    uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
•    żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
•    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
•    złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
•    przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
•    złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.    Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.    Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 08.07.2024 15:24
Data udostępnienia informacji: 08.07.2024 15:24
Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2024 15:11