Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

koordynator Zespołu ds. European Language Label

Nr ref.: 
FRSE/38/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

koordynator Zespołu ds. European Language Label

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/38/2018

 

 

Obowiązki:

 • kierowanie projektem European Language Label w zakresie podnoszenia świadomości publicznej na temat funkcjonowania konkursu oraz jego wpływu na rozwój polityki w dziedzinie kształcenia językowego;
 • upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych przez uczestników konkursu;
 • przygotowanie programu oraz organizacji Europejskiego Dnia Języków;
 • współudział w opracowaniu i realizacji strategii upowszechniania rezultatów projektów beneficjentów w tym kreowania nowych rozwiązań, promowanie metod i technik upowszechniania oraz systematyzacja źródeł informacji służących osiąganiu celów strategicznych;
 • zarządzanie kontaktami  m.in.: z instytucjami współpracującymi z Fundacją w zakresie konkursu oraz Europejskiego Dnia Języków;
 • zgłaszanie propozycji zapisów w ramach procesu planowania budżetu oraz monitoring wykonania zatwierdzonego budżetu;
 • przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań oraz innych planów i raportów związanych ze specyfiką projektu;
 • dbałość o zgodne z polityką Fundacji realizowanie procedur wewnętrznych i wymogów formalno-prawnych polskich i zagranicznych instytucji kontrolnych m.in. Komisji Europejskiej i odpowiednich ministerstw;
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Fundacji, w celu zbudowania dobrych relacji i uzyskania koniecznego wsparcia dla kluczowych aktywności w obszarach komunikacji wewnętrznej.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego  (mile widziane z zakresu: europeistyki, edukacji, filologiczne, literackie);
 • doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rynkiem pracy, kulturą, rozwojem nauki i edukacji lub szkoleniami;
 • eksperckiej wiedzy dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji w Polsce;
 • szerokiej wiedzy dotyczącej aktualnych trendów w komunikacji i możliwości ich wykorzystywania w poszczególnych działaniach komunikacyjnych;
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych;
 • doświadczenia w tworzeniu tekstów w tym artykułów, itp.;
 • doskonale rozwiniętych umiejętności planowania oraz analitycznego i strategicznego myślenia;
 • doskonałych zdolności organizacyjnych, samodzielności i konsekwencji w działaniu;
 • wysokiej motywacji w realizacji celów zawodowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 26 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia brutto)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko koordynator Zespołu ds. European Language Label nr FRSE/38/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                            ...........................................................

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2018 10:40
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018 10:40
Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2018 10:00