Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

koordynator w Zespole TCA

Nr ref.: 
FRSE/26/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

koordynator w Zespole TCA

 

Nr ref. FRSE/26/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 etat

 

Obowiązki:

Koordynowanie pracy 2-osobowego zespołu zajmującego się planowaniem działań polegających na organizacji działań (seminariów, webinariów, analiz i badań), głównie międzynarodowych, mających na celu poprawę jakości działań programów Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności oraz promocję rezultatów wypracowanych w ramach tych programów.

Sprawowanie roli koordynatora ds. włączania społecznego i różnorodności w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Praca na stanowisku będzie wiązała się z:

 • udziałem w opracowywaniu koncepcji działań oraz planów ich organizacji we współpracy z koordynatorami zespołów projektowych;
 • przygotowywaniem planów pracy, sprawozdań, opinii, raportów oraz statystyk zbiorczych i opracowań merytorycznych dotyczących koordynowanego obszaru na bieżące potrzeby zarządcze instytucji oraz zapytania resortów, instytucji audytorskich i kontrolnych;
 • aktualizacją założeń Krajowego Planu Działań w zakresie włączania społecznego i różnorodności;
 • reprezentowaniem instytucji na zewnątrz na konferencjach, warsztatach i spotkaniach krajowych i zagranicznych ;
 • prowadzeniem szkoleń i doradztwa dla pracowników zespołu oraz interesariuszy zewnętrznych.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • minimum pięcioletniego stażu pracy;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości MS Word na poziomie zaawansowanym oraz MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
 • umiejętności tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących działalności biura;
 • umiejętność tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • doświadczenia i umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności oraz zaangażowania.

Dodatkowo, przy wyborze kandydata będzie brane pod uwagę doświadczenie w obszarze realizacji projektów/inicjatyw w zakresie włączania społecznego i różnorodności oraz znajomość innych języków obcych (poza angielskim).

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę)
 • stabilną pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy.

 

 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 25 lipca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Informacji o minimalnym wynagrodzeniu netto, jakiego Kandydat/ka oczekuje na tym stanowisku

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2021 13:23
Data udostępnienia informacji: 28.06.2021 13:23
Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021 13:22