Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

koordynator w Zespole Helpdesk i administracji serwerami

Nr ref.: 
FRSE/40/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:


 

koordynator w Zespole Helpdesk i administracji serweramiNR FRSE//2024
Miejsce pracy: Warszawa;
Liczba wakatów: 1

 

 Obowiązki:

 • koordynowanie obszarów pracy ZespołuHelpdesk i administracji serwerami ;
 • zarządzanie zleconymi projektami w obszarze systemów informatycznych;
 • proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań IT;
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i procedur wewnętrznych w zakresie działania Zespołu;
 • wsparcie organizacyjne dla pracowników Zespołu w zakresie migracji systemów informatycznycznych;
 • współpraca z koordynatorem Zespołu ds. systemów IT;
 • współpracy z zespołami zajmującymi się ochroną danych osobowych i audytorami wewnętrznymi;
 • planowanie i nadzór nad procesami odtworzeniowymi i ciągłości działania;
 • analiza potrzeb i wskazywanie kierunków rozwoju systemów informatycznych;
 • planowanie budżetu w zakresie zabezpieczenia informatycznego Fundacji;
 • planowanie zakupów i współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych w tym zakresie;
 • rola Administratora Systemu Informatycznego zgodnie z zapisami wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego;
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika/koordynatora zespołu co najmniej 2 lata;
 • doświadczenia w zakresie zarządzania projektami informatycznymi co najmniej 5 lat;
 • doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych w tym projektów z zakresu wsparcia administracyjnego i informatycznego;
 • umiejętności stosowania i udoskonalania procedur;
 • doświadczenia w zarządzaniu budżetem;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętność organizacji pracy własnej oraz powierzonego zespołu;
 • umiejętności kreatywnego myślenia;
 • łatwości nawiązywania kontaktów;
 • dynamiczności i sprawności w działaniu – również w sytuacjach stresowych;
 • mile widziana podstawowa znajomość:
  - administracji systemami Windows (stacje robocze, serwery),
  - administracji systemami Linux,
  - administracji środowiskiem Active Directory,
  - zagadnień cyberbezpieczeństwa zgodnych z normą ISO27001,
  - sieci komputerowych,
  - znajomość rozwiązań chmurowych, w tym MS Azure lub chmurowych systemów zarządzania środowiskiem Microsoft 365;
  - programowania skryptowego,
  - systemów operacyjnych z rodziny Linux (preferowane Red Hat/CentOS/Alma Linux Ubuntu),
  - systemów bazodanowych, (preferowane PostgreSQL i MSSQL).

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 7 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku). W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

 


Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2024 17:24
Data udostępnienia informacji: 02.07.2024 17:24
Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2024 15:11