Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Główny specjalista w Zespole Tłumaczeń

Nr ref.: 
Nr ref.: FRSE/07/2023

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności to nowoczesna fundacja Skarbu Państwa, zarządzająca międzynarodowymi programami edukacyjnymi i młodzieżowymi.

                          Główny specjalista w Zespole Tłumaczeń


Nr ref.: FRSE/07/2023

Miejsce pracy: Warszawa (możliwa praca w trybie hybrydowym/zdalnym)

Liczba wakatów: 1 (1/2 etatu)

Aktualnie poszukujemy głównego specjalisty ds. tłumaczeń pisemnych do pracy
w Zespole Tłumaczeń (Biuro Badań i Wydawnictw FRSE).

Głównie zadania:
•    tłumaczenie dwukierunkowe formularzy wniosków o dofinansowanie, dokumentów i komunikatów Komisji Europejskiej, innych dokumentów o oficjalnym charakterze oraz materiałów wewnętrznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także artykułów naukowych do publikacji w wydawnictwach FRSE;
•    samodzielne redagowanie w języku angielskim komunikatów, tekstów prasowych, prostych umów i porozumień;
•    proofreading publikacji tematycznych i analityczno-badawczych opracowanych w języku angielskim; adiustacja i akceptowanie materiałów tłumaczonych przez zewnętrznych usługodawców;
•    wykonywanie czynności administracyjnych wynikających ze współpracy z zewnętrznymi biurami tłumaczeń;
•    udział w działaniach promocyjnych Fundacji, w tym okazyjne wsparcie językowe (tłumaczenie ustne) prelegentów i pracowników Fundacji.

Oczekujemy:
•    doskonałej znajomości języka angielskiego (urzędowego) w mowie i w piśmie, potwierdzonej certyfikatem CPE lub jego ekwiwalentem;
•    co najmniej 5-letniego doświadczenia w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych w instytucjach publicznych lub 10-letniego doświadczenia w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych na rzecz innych podmiotów;
•    dobrej znajomości zasad funkcjonowania Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Edukacji i Kultury oraz programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności;
•    doskonałej znajomości oprogramowania wspomagającego tłumaczy;
•    doskonałej znajomości prawa autorskiego;
•    gotowości do błyskawicznego poznania zadań i struktury Fundacji;
•    sprawności w działaniu – również w sytuacjach stresowych;
•    wysokich umiejętności komunikacyjnych;
•    sumienności i umiejętności organizacji pracy własnej;
•    umiejętności ustalania priorytetów;
•    umiejętności kreatywnego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów;

Oferujemy:
    atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę)
    stabilną pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
    dużą samodzielność w realizacji zadań;
    możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
    pakiet medyczny i pakiet sportowy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 07 kwietnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
    opisu doświadczenia w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych (lista publikacji, opis charakteru tłumaczonych dokumentów)
    informacji o minimalnym wynagrodzeniu netto, jakiego Kandydat/ka oczekuje na tym stanowisku

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której mogą zostać poproszone o przygotowanie pisemnych tłumaczeń przedłożonych dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis)


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 15.02.2023 09:07
Data udostępnienia informacji: 15.02.2023 09:07
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2023 09:07