Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

główny specjalista w Zespole Skills Poland

Nr ref.: 
FRSE/02/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi
poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

                                                        główny specjalista w Zespole Skills Poland
 
NR FRSE/02/2024
 Miejsce pracy:  Warszawa
Liczba wakatów: 1
 
Obowiązki:
Obsługa wydarzeń, konkursów i inicjatyw Skills koordynowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Biurze Skills Poland, w tym:
•    koordynacja konkursów branżowych Skills;
•    współpraca z podwykonawcami w zakresie działań eventowych oraz wsparcia dla projektu Skills;
•    współpraca z Ekspertami i Partnerami w zakresie infrastruktury i logistyki podczas konkursów Skills;
•    przygotowanie list niezbędnej infrastruktury i narzędzi;
•    współpraca z krajami członkowskimi Skills w zakresie organizacji konkursów oraz przygotowania drużyny;
•    utrzymywanie relacji z Partnerami biznesowymi i instytucjami partnerskimi;
•    planowanie działań oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizowania konferencji;
•    obsługa baz danych oraz dokumentów RODO w ramach organizowanych wydarzeń;
•    organizacja krajowych oraz światowych konkursów umiejętności zawodowych;
•    udzielanie informacji dotyczącej Skills;
•    współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu.
 
Oczekujemy:
•    wykształcenia wyższego, najlepiej na kierunkach technicznych;
•    znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym B2/C1 (mile widziane poświadczenie w formie certyfikatu),
•    bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
•    mile widziana umiejętność rysowania w CAD lub doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń;
•    umiejętność tworzenia i redagowania tekstów w języku polskim i angielskim,
•    rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów,
•    doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej,
•    umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych, wysokiej jakości wykonywania powierzonych zadań, zwłaszcza rzetelności, dokładności i terminowości,
•    wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania,
 
Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
•    pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 16 lutego 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.    Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.    Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.    Dane mogą być udostępniane:
1.    podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.    instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.    Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
–     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
–     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
–     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
–     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
–     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
–     złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.    Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.    Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
…………………………………………………………
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
…………………………………………………………
(data i podpis) 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 12.02.2024 16:08
Data udostępnienia informacji: 12.02.2024 16:08
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2024 16:08