Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Główny/-a specjalista/-ka ds. badań i analiz w Zespole Analityczno-Badawczym Biura Badań i Wydawnictw FRSE

Nr ref.: 
FRSE/36/2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi, poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko:


 Główny/-a specjalista/-ka ds. badań i analiz
 w Zespole Analityczno-Badawczym Biura Badań i Wydawnictw FRSE

Nr ref. FRSE/36/2024
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba wakatów: 1

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/-a za:
•  Współpracę z badaczami reprezentującymi agencje narodowe programu Erasmus+ z całej Europy oraz innymi ekspertami i instytucjami związanymi z sektorem edukacji w kraju i za granicą (realizujemy kilka międzynarodowych projektów badawczych);
•  Inicjowanie i realizację badań ilościowych i jakościowych oraz analiz dotyczących programów zarządzanych przez FRSE, a w szczególności programu Erasmus+, w tym: prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie koncepcji i narzędzi badawczych, opracowywanie i interpretację wyników badań, przygotowywanie raportów i publikacji, a także współpracę z zespołami wewnętrznymi FRSE w zakresie organizacji i realizacji badań i analiz;
•    Współpracę z zewnętrznymi ekspertami wspierającymi realizację badań i analiz, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad wykonywanym zewnętrznie zleceniem, weryfikację produktów badania.  
Nasze oczekiwania:
•    Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych;
•    Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze badacza/-ki lub kierownika/-czki projektów badawczych;
•    Co najmniej 2-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów badawczych o tematyce społecznej lub edukacyjnej;
•    Bardzo dobra znajomość wszystkich etapów procesu badawczego;
•    Praktyczna znajomość narzędzi do ilościowej analizy danych (np. SPSS, R, STATA);
•    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom: B2/C1);
•    Umiejętność kreatywnego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów;
•    Umiejętności analityczne;
•    Dokładność, sumienność;
•    Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.
Mile widziane:
•    Doświadczenie w realizacji badań z wykorzystaniem metod mieszanych;
•    Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
•    Praktyczna znajomość narzędzi do jakościowej analizy danych (np. Maxqda, Atlas);
•    Znajomość narzędzi do wizualizacji danych (np. Tableau, Power BI).
Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku;
•    pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
•    umowę o pracę na pełny etat;
•    hybrydowy system pracy;
•    liczne benefity (pakiet Luxmed, karta Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego).

FRSE działa od ponad 30 lat jako fundacja Skarbu Państwa. Funkcjonujące w jej strukturach Biuro Badań i Wydawnictw zajmuje się gromadzeniem i upowszechnianiem wiedzy na temat programów zarządzanych przez Fundację. Pełnimy rolę koordynatora lub partnera w kliku międzynarodowych projektach badawczych dotyczących programu Erasmus+.
Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 22.07.2024 r.
pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:
•    CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
•    Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia netto oczekiwanego na tym stanowisku)
W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7.      Dane mogą być udostępniane:
1.      podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
2.      instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10.    Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11.    Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
 
                                                                                           …………………………………………………………
                                                                                                              (data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.
 
 
                                                                                          …………………………………………………………
                                                                                                              (data i podpis) 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Karolina Górecka
Informację wprowadził do BIP:
Data wytworzenia informacji: 26.06.2024 12:05
Data udostępnienia informacji: 26.06.2024 12:05
Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2024 12:50