Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Dyrektor Programu Erasmus+ w Biurze Edukacji Dorosłych

Nr ref.: 
FRSE/11/2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

Dyrektor Programu Erasmus+

w Biurze Edukacja Dorosłych

 

Nr ref. FRSE/ 11/2020

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 


Obowiązki:

 • Nadzór kierowniczy nad zespołami pracowniczymi zajmującymi się obsługą administracyjną projektów finansowanych z programu Erasmus+, w tym identyfikowanie procesów wynikających z działań podległych komórek, określanie pól ryzyka i ustalanie własnych regulacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zespołów;
 • Podejmowanie samodzielnych decyzji finansowych i merytorycznych w zakresie zgodnym z imiennymi upoważnieniami oraz procedurami wewnętrznymi Fundacji, w tym decyzji związanych z rozliczeniami i kontrolą merytoryczną między Fundacją jako dysponentem środków unijnych i krajowych przeznaczonych na rozwój edukacji a wnioskodawcami i beneficjentami programów korzystającymi z tych środków;
 • Przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań oraz innych planów i raportów związanych ze specyfiką działalności podległych komórek organizacyjnych, w tym planów dotyczących budżetu operacyjnego;
 • Opiniowanie opracowań i dokumentów krajowych oraz zagranicznych z zakresu zagadnień zbieżnych z obszarem tematycznym pionu Edukacja Dorosłych;
 • Dbałość o zgodne z polityką Fundacji realizowanie procedur wewnętrznych i wymogów formalno-prawnych polskich i zagranicznych instytucji kontrolnych, m.in. Komisji Europejskiej i odpowiednich ministerstw;
 • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz na spotkaniach krajowych i zagranicznych związanych z zarządzaniem programem Erasmus+ oraz udział w grupach eksperckich KE i odpowiednich ministerstw;
 • Współpraca i wymiana doświadczeń z kierownictwem komórek organizacyjnych Narodowych Agencji Programu Erasmus+ w pozostałych krajach UE odpowiedzialnych za realizację podobnych celów;
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego Fundacji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego II stopnia (mile widziane z zakresu prawa, administracji publicznej, zarządzania);
 • minimum trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych i/lub zarządczych;
 • eksperckiej wiedzy dotyczącej obszaru kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych;
 • znajomości problematyki pozaformalnego podnoszenia kompetencji zawodowych osób dorosłych;
 • doświadczenia i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych;
 • doskonale rozwiniętych umiejętności planowania oraz analitycznego i strategicznego myślenia;
 • doskonałych zdolności organizacyjnych, samodzielności i konsekwencji w działaniu;
 • wysokiej motywacji w realizacji celów zawodowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w podmiotach/instytucjach działających w obszarze rynku pracy i szkoleń lub rozwoju nauki i edukacji;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania środkami europejskimi;
 • wykształcenie wyższe III stopnia
 • doświadczenie w pracy naukowej

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do godz. 16.00 dnia 23 czerwca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3.      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

5.      Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

7.      Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

8.      Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-     uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

-     żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

-     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

-     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,

-     przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

-     złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………………………

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres
4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

 

 

…………………………………………………………

(data i podpis)


 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2020 10:25
Data udostępnienia informacji: 17.06.2020 10:25
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2020 11:25