Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Wersja segmentu Przedmiot działalności z dnia czw., 02/23/2017 - 09:14

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce.

Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce,
  • zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności Programami Unii Europejskiej,
  • współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,
  • promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
  • wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
  • promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

 

Erasmus+ (2014-2020) – unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia  europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013, m.in. programu Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu (erasmusplus.org.pl).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego zrealizuje 3 projekty (power.frse.org.pl).

Eurodesk – to program informacyjny skierowany do młodych ludzi i osób, które z nimi pracują. Gromadzone, monitorowane i aktualizowane wiadomości dotyczące możliwości kształcenia, szkolenia oraz działania młodzieży w Europie są bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym (eurodesk.org.pl).

SALTO EECA – Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu, które pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE, Europy Wschodniej i krajami Kaukazu (salto-youth.net).

EUROPEAN LANGUAGE LABEL – konkurs którego celem jest nagradzanie i upowszechnianie innowacyjnego sposobu nauczania i uczenia się języków obcych (ell.org.pl).

eTwinning – program, który umożliwia za pośrednictwem mediów elektronicznych nawiązywanie jest współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych europejskich szkół średnich i podstawowych (etwinning.pl).

Eurydice - to europejska sieć informacyjna o systemach edukacji, prezentująca ich sposób zarządzania, procesy legislacyjne oraz kierunki przemian. Opracowuje i upowszechnia analizy porównawcze oraz informacje statystyczne dotyczące edukacji w Europie (eurydice.org.pl).

EPALE – pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów z zakresu uczenia się dorosłych. Została uruchomiona 1 października 2014 r. Korzystają z niej edukatorzy, szkoleniowcy, decydenci, naukowcy oraz wolontariusze z obszaru uczenia się dorosłych (ec.europa.eu/epale/pl).

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomię-dzy Polską a państwami-darczyńcami, tworzącymi Europejski Obszar Gospodarczy: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania realizowane w FSS przyczyniają się do tworzenia i roz-woju partnerstw, rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (fss.org.pl).

Krajowe Centrum Europass – ma za zadanie umożliwić każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.(europass.frse.org.pl).

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – dofinansowuje projekty wymiany, spotkań i imprez, których celem jest nawiązanie współpracy i promowanie tolerancji pomiędzy młodzieżą polską i litewską (wymianymlodziezy.frse.org.pl).

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – program, który wspiera bezpośrednie kontakty i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw (wymianymlodziezy.frse.org.pl).

PROGRAMY ZAKOŃCZONE

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – program, którego Fundacja Rozwoju Systemu był beneficjentem systemowym w latach 2012-2015. FRSE realizowała 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty (pokl.frse.org.pl).

Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch – program stwarzał wyjątkowe możliwości dla młodych pracowników naukowych w zakresie rozwoju kariery naukowej, nabywania nowych umiejęt-ności oraz prowadzenia badań w nowym środowisku naukowym. Fundusz Stypendialny SCIEX został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwaj-carią a dziesięcioma nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, SCIEX–NMSch na lata 2009-2016 (sciex.pl).

Uczenie się przez całe życie (2007-2013) – to program, którego celami były: rozszerzenie współpracy europejskiej, podniesienie jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Obejmował różne formy uczenia się – od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku i doskonalenie zawodowe. W skład programu wchodziły następujące programy: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig (llp.org.pl).

Młodzież w działaniu (2007-2013) – program, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogli realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program był adresowany również do osób i organizacji pracujących z młodzieżą (http://mlodziez.org.pl).

ERASMUS MUNDUS (2007-2013) – program miał za zadanie promować wysoki poziom szkolnictwa wyższego o europejskim charakterze. Stanowił atrakcyjną ofertę edukacyjną zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Dawał możliwość rozwoju zawodowego, poznania innych narodowości i kultur (erasmusmundus.org.pl).

Tempus (2007-2013) – program wspierał procesy przemian w szkolnictwie wyższym w krajach beneficjentach oraz promował współpracę pomiędzy uczelniami z krajów UE i spoza UE w celu podnoszenia jakości kształcenia (tempus.org.pl).

Zespół Ekspertów Bolońskich (2007-2013) – inicjatywa, która  promowała rozwiązania odnoszące się do reform w europejskim szkolnictwie wyższym znanych pod nazwą Procesu Bolońskiego (ekspercibolonscy.pl).

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:04
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:04
Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023 13:36