Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Wersja segmentu Przedmiot działalności z dnia wt., 06/10/2014 - 13:00

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce,
  • zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności Programami Unii Europejskiej,
  • współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,
  • promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
  • wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
  • promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

Programy realizowane w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Erasmus+ (2013-2020) - Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Połączył m.in. dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. http://erasmusplus.org.pl/.

Od 2012 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizuje 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty. http:// http://pokl.frse.org.pl/.

Uczenie się przez całe życie (2007-2013) – ma rozszerzyć współpracę europejską i wymianę w dziedzinie edukacji. Jego zadaniem jest podnieść jakość oraz zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Obejmuje różne formy uczenia się - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku - oraz doskonalenie zawodowe. W skład programu wchodzą przede wszystkim programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. http://llp.org.pl/.

Młodzież w działaniu (20017-2013) - pomaga w rozwoju młodych ludzi. Wspiera działania podejmowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, które mają na celu przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży oraz promuje aktywność obywatelską http://mlodziez.org.pl/.

ERASMUS MUNDUS (2007-2013) - ma za zadanie promować wysoki poziom szkolnictwa wyższego o europejskim charakterze. Stanowi atrakcyjną ofertę edukacyjną zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Daje możliwość rozwoju zawodowego, poznania innych narodowości i kultur http://erasmusmundus.org.pl/.

Tempus (2007-2013) – wspiera procesy przemian w szkolnictwie wyższym w krajach beneficjentach oraz promuje współpracę pomiędzy uczelniami z krajów UE i spoza UE w celu podnoszenia jakości kształcenia http://tempus.org.pl/.

Eurodesk – to program informacyjny skierowany do młodych ludzi i osób, które z nimi pracują. Gromadzone, monitorowane i aktualizowane wiadomości dotyczące możliwości kształcenia, szkolenia oraz działania młodzieży w Europie są bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym http://eurodesk.org.pl/.

SALTO EECA - Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu, które pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z UE, Europy Wschodniej i krajami Kaukazu http://salto-youth.net/.

EUROPEAN LANGUAGE LABEL – konkurs którego celem jest nagradzanie i upowszechnianie innowacyjnego sposobu nauczania i uczenia się języków obcych http://salto-youth.net/.

eTwinning – za pośrednictwem mediów elektronicznych nawiązywana jest współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych europejskich szkół średnich i podstawowych http://etwinning.pl/

Eurydice - to europejska sieć informacyjna o systemach edukacji, prezentująca ich sposób zarządzania, procesy legislacyjne oraz kierunki przemian. Opracowuje i upowszechnia analizy porównawcze oraz informacje statystyczne dotyczące edukacji w Europie http://eurydice.org.pl/.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – dofinansowuje projekty wymiany, spotkań i imprez, których celem jest nawiązanie współpracy i promowanie tolerancji pomiędzy młodzieżą polską i litewską http://frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski/

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – działania na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego poprzez rozszerzenie wymiany studentów i pracowników uczelni między Polską a państwami EOG: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych państw http://fss.org.pl/.

Krajowe Centrum Europass - ma za zadanie umożliwić każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. http://europass.frse.org.pl/.

Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch - ma na celu rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz promowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią. http://sciex.pl/.

Zespół Ekspertów Bolońskich (2007-2013) - promuje rozwiązania odnoszące się do reform w europejskim szkolnictwie wyższym znanych pod nazwą Procesu Bolońskiego. http://ekspercibolonscy.pl/.

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:04
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:04
Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023 13:36