Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Struktura organizacyjna

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundatorem jest Skarb Państwa, a reprezentuje i wykonuje jego uprawnienia minister właściwy do spraw skarbu państwa. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. Organami fundacji jest Rada http://www.frse.org.pl/rada_fundacji w skład której wchodzi 7 do 9 członków, w tym przewodniczący i jego zastępca. Jej kadencja trwa 4 lata. Radę powołuje i odwołuje Fundator w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. Czynności w imieniu Rady dokonuje przewodniczący lub jego zastępca. Przewodniczący nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji. Rada przede wszystkim określa kierunki działalności Fundacji oraz uchwala zasady wydatkowania jej środków. Rada jest jednocześnie Komitetem kierującym dla programów w dziedzinie edukacji Zarząd http://www.frse.org.pl/zarzad liczy od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę, a w jego skład wchodzą: Dyrektor Generalny, zastępca i jego członkowie. Zarząd ma za zadanie kierować działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem i reprezentować ją na zewnątrz. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla Rady, w statucie.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 23.09.2008 09:52
Data udostępnienia informacji: 23.09.2008 09:52
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2008 09:52