Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540072207-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533181-N-2020
Data: 21/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowy numer identyfikacyjny 10393032000000, ul. Al. Jerozolimskie  142A, 00-551  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 46-31-000, e-mail dzp@frse.org.pl, faks 22 46 31 025.
Adres strony internetowej (url): www.frse.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-30, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych