Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500287358-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 643614-N-2018
Data: 28/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowy numer identyfikacyjny 1039303200000, ul. Al. Jerozolimskie  142A, 00-551   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 46-31-000, e-mail dzp@frse.org.pl, faks 22 46 31 025.
Adres strony internetowej (url): www.bip.frse.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: ZNACZENIE 0,00
W ogłoszeniu powinno być: ZNACZENIE 100,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych